”Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad man säger.”

Artikel · 2021-06-17

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram med stor framgång. Richard Berglunds kommande bok ”Från förändringsprojekt till förändringskultur” ger dig möjlighet att ta del av lärdomarna från deras uthålliga förändringsarbete till gagn för det gemensamma bästa: Företaget, kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället i stort. Dessa erfarenheter har giltighet långt utanför Produktionslyftet, det handlar inte ”bara” om traditionella, tillverkande industriföretag utan här finns exempel från vitt skilda branscher.

Richard Berglund, RISE/Produktionslyftet.

Richard Berglund har under drygt tio års tid samordnat och utvecklat coachningen och coachningsmetodiken inom Produktionslyftet. Metodiken är en standard som tillämpas av alla coacher och andra som arbetar i deltagande företag eller för programmets ledning. När Richard med ålderns rätt ska dra sig tillbaka har vi bett honom att i bokform sammanfatta erfarenheterna och lärdomarna från Produktionslyftet och att reflektera kring metodik, framgångsfaktorer och utmaningar.

Som rubriken säger är det svåra inte att säga vad som ska göras, utan att göra vad man säger. Det finns en outnyttjad kraft i alla organisationer som bara behöver släppas fri och börja samspela. När människor ges utrymme, förutsättning­ar och förtroende vill de bidra till utvecklingen. Förändring är nödvändig för varje organisation, förr eller senare. Boken beskriver på ett konkret sätt vad som krävs för att åstadkomma en organisationskultur som bejakar förändring.

För att illustrera arbetssätt, principer och framgångsfaktorer tar Richard också upp ett antal exempel från olika företag från flera olika branscher; låt er inspireras från gjorda lärdomar och reflektera tillsammans kring hur detta kan ske i praktiken hos er. Vi har saxat lite från tre av dessa: Tebex Cable Assemblies AB i Norrtälje, Keolis Sverige AB i Stockholm och F.O.V. Fabrics AB i Borås – från kablagelösningar via kollektivtrafik till textiltillverkning.

Johan Kanestig vid en av arbetsplatserna i produktionen. (Foto: Anders Fernström)

Tebex i Norrtälje gör kundanpassat kablage och deltog i Produktionslyftet 2010-2012. De tillverkar kablage för den svenska marknaden, och upplevde tidigare konkurrensen från lågkostnadsländer som påtaglig, något man idag inte längre ser som ett stort hot. Leveranstiderna har blivit kortare och leveransprecisionen samtidigt allt bättre. Produktiviteten ökar ständigt och leveransvolymerna har gått upp med 5-8 procent per år med oförändrad personalstyrka. Som ett resultat har lönsamheten stadigt ökat och täckningsbidraget gått från 20 till 25 procent.

Tebex upplever en mycket god stämning i företaget, där de allra flesta är delaktiga i förbättringsarbete, samverkar och hjälper varandra, och tar stort eget ansvar. För att ytterligare stimulera förbättringsarbetet har de börjat med temaveckor i förbättringsgrupperna, där de lyfter upp ett konkret område att fokusera på. Oftast kommer förslag på teman från gruppen själv, men ibland kommer förslag från ledningen eller från andra grupper.

Att så långt någonsin möjligt bejaka idéer från medarbetarna, och återkoppla på ett positivt sätt, tror Tebex är en nyckel för att bevara och vidareutveckla den positiva anda de har i företaget och därigenom generera ännu fler idéer och förslag – en god cirkel.

Vahe Khado och Hosep Khado i färd med underhåll av en buss. (Foto: Björn Nord)

Keolis är en internationell koncern som driver lokaltrafik i 16 länder. Enheten som deltog i Produktionslyftet 2014-2015 underhåller bussar för kollektivtrafiken i Stockholms innerstad. Verkstäderna är kritiska för att bussarna ska rulla och passagerarna ska komma fram som de planerat. Detta samt det faktum att de har begränsade tidsutrymmen att arbeta med åtgärdspunkter som är svåra att förutspå byggde en kultur av kort framförhållning och ”brandsläckning”.

De valde att börja arbeta i liten skala, i pilotområden där det fanns en vilja att prova nya arbetsformer. Efter att de mest förändringsbenägna nått goda resultat och också ett trivsammare arbete, hakade allt fler på och kulturen ändrade sig så småningom. Efterhand har de tillsammans nått bättre resultat från sitt arbete, större engagemang och högre säkerhet.

Exemplet Keolis visar komplexiteten och utmaningen att driva lokalt utvecklingsarbete i en stor koncern och inom en samhällsviktig funktion, men också möjligheterna att ändå åstadkomma goda effekter inom ett verksamhetsområde. Avgörande för framdriften har varit uthållighet och nyckelindividers drivkraft. Det finns en stor acceptans för att utvecklingen måste få ta tid.

En av F.O.V. Fabrics vävmaskiner. (Foto: F.O.V. Fabrics)

F.O.V. Fabrics i Borås väver och efterbehandlar funktionell textil och deltog i Produktionslyftet 2017-2018. De är numera ensamma i Sverige att väva textil för kläder, och det handlar då om funktionell textil. Företagskulturen har utvecklats och medarbetarengagemanget har ökat starkt de senaste åren, vilket bland annat lett till ökad trivsel och bättre laganda, samt tydligt ökad effektivitet och kvalitet i företaget.

Den ökade effektiviteten beror till stor del på ökad utnyttjandegrad i vävmaskinerna och detta i sin tur hänger samman med snabbare fällning, det vill säga omriggning mellan partier, och effektivare underhåll. En viktig orsak till det ökade engagemanget är en ändrad organisation. Tidigare var de organiserade i stora funktionella avdelningar, till exempel 30 vävare under en avdelningschef. De har successivt infört en teamorganisation med en teamledare och 5-10 medlemmar i varje. Uppgifterna för teamledarna har också utvecklats alltmer och en viktig del handlar om utbildning och träning av teamets medlemmar. Därutöver sker löpande en del ändringar i bemanning och arbetsfördelning.

Richard Berglunds bok ”Utveckling av egen kraft – Från förändringsprojekt till förändringskultur” publiceras inom kort  – håll utkik efter lanseringen i slutet av augusti på Produktionslyftets hemsida! Richard kommer också att ge glimtar från boken vid Produktionslyftets webbseminarium fredagen den 3 september.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer