Grönt förbättringsarbete vässar Produktionslyftets erbjudande till industrin

Artikel · 2021-12-16

För den svenska industrin blir hållbarhetsfrågan allt viktigare. Utvecklingen drivs av regleringar och lagstiftning, men kanske ännu tydligare av krav från företagens kunder, personal, ägare och samhället i stort. Produktionslyftet har under lång tid haft hållbarhet på agendan men satsar nu på att tydliggöra och förstärka denna aspekt genom att lyfta in grönt förbättringsarbete i företagsprogrammen.

Martin Kurdve är ansvarig för utvecklingen av Produktionslyftets hållbarhetsarbete.

– De flesta företag har koll på vad i deras verksamhet som står för den största miljöpåverkan, säger Martin Kurdve, forskare på RISE och coach i Produktionslyftet. Många har infört ett systematiskt miljöledningssystem som stödjer långsiktiga förbättringar som till exempel att ta bort en äldre oljepanna och ersätta den med en värmepump. Dessa investeringstunga punktinsatser är viktiga, men inte tillräckliga. Företagen behöver också arbeta med dagliga gröna förbättringar.

Martin Kurdve har stor erfarenhet från industriellt utvecklingsarbete, framför allt inom fordons- och förpackningsindustrin. Som forskare på Mälardalens högskola och Chalmers tekniska högskola har han studerat cirkulära materialflöden och utforskat hur miljöledningssystem kan integreras med övriga ledningssystem. Nu arbetar han med innovationsutveckling på RISE och driver arbetet med hållbarhetsfrågor på Produktionslyftet.

Den förändring som vi inom Produktionslyftet vill se, och som vi menar kan innebära stora fördelar för det enskilda bolaget, är att hållbarhetsaspekterna integreras i hela företagets verksamhet, säger Martin Kurdve. Hållbarhetsarbetet ska inte vara en separat process, utan ingå på ett naturligt sätt i ordinarie ledningssystem och förbättringsarbete.

Skapar värdefullt engagemang

Under drygt tio år har partner inom Produktionslyftet i olika konstellationer och tillsammans med andra aktörer drivit pilotprojekt med implementering av grönt förbättringsarbete hos företag som Volvo Cars, Haldex, Volco CE, Astra Zeneca och Scania. En viktig insikt från dessa projekt är att det gröna förbättringsarbetet är ekonomiskt lönsamt, men att det också kan ge energi till utveckling inom andra områden på företaget.

– Allt hänger ihop och alla typer av förbättringar måste ske samtidigt, säger Martin Kurdve. Om vi till exempel bygger upp ett engagemang kring energieffektivisering så kommer det ge ringar på vattnet som även gynnar produktiviteten.

Under våren kommer Produktionslyftet erbjuda de företag som redan genomgått ett utvecklingsprogram en fördjupning med fokus på grönt förbättringsarbete. Upplägget anpassas efter de deltagande företagens behov och aktuella utmaningar. Vissa delar av de gröna förbättringsverktygen, som till exempel green performance mapping, kommer också användas för att skapa färdiga workshoppar som Produktionslyftets coacher kan använda i det vanliga utvecklingsprogrammet.

Effektiv utveckling

Stora delar av den svenska industrin går för högtryck och många företag upplever att det är svårt att avsätta tid för utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Produktionslyftets metodik med coachning på plats och utvecklingsprojekt som körs parallellt med den ordinarie verksamheten är utformad för att möta just denna utmaning. Dessutom menar Martin Kurdve att det även på kort sikt finns tydliga ekonomiska incitament för att satsa på grönt förbättringsarbete.

– När vi genomför en första workshop på ett företag så identifieras i regel ett stort antal förbättringsområden på kort tid, säger Martin Kurdve. Ofta är det enkla justeringar som flera har tänkt på och pratat om tidigare men som ändå inte har blivit av. Dessa lågt hängande frukter visar sig i många fall vara ekonomiskt lönsamma och kan genomföras utan större investeringar.

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Kurdve →
Läs mer om Produktionslyftets företagsprogram →

 

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer