Kursanalys för lämpligt pilotområde

Notis · 2017-04-27

EMVE Sweden AB i Åstorp driver på sitt Lean-arbete utifrån såväl Produktionslyftets Lean-kurs och vår Sneda vågen-metodik. Lean-styrgruppen sammanställer nu Fas 1, där utmaningar och ambitioner samt principer har arbetats fram. Genom Lean-kursen har en värdeflödesanalys genomförts och sammanställts, både en Nulägesanalys samt en Framtida lägesanalys (se bild). Utifrån värdeflödesanalysen i produktionen har sedan ett lämpligt pilotområde formats. Mer information har roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer