Ledarskap är nyckeln till att Sverige ska lyckas med Smart industri

Ledare · Christian Silvasti · Produktionslyftet · 2020-02-12

Många tror att Smart industri enbart berör digitalisering, robotisering och automatisering, men det är så mycket mer. Det krävs hållbar produktion där vi ständigt ökar effektiviteten, stabila processer och involverade medarbetare för att skapa värde för kunder och samhället i stort. Säkerhetsrisker, kvalitetsproblem liksom miljö- och klimatslöserier måste arbetas bort, där industrins energislöserier är en av de viktigaste utmaningarna – samtidigt som potentialen är enorm. Vi måste ha hållbara arbeten med engagerade medarbetare som kan och vill påverka sitt arbetsinnehåll för att lyckas med Smart industri.

Vi måste också förändra vårt kompetensförsörjningssystem för att möta morgondagens behov. Nya organisatoriska innovationer krävs för att vi ska organisera oss efter våra process- och värdeflöden där kundvärden skapas; dagens silos och hierarkiska strukturer begränsar företagens utveckling. Utmaningen för dem är att integrera sina kunder i utvecklingen av nya varor och tjänster, att tillsammans skapa morgondagens optimala värdeflöden. Många tror att de vet bäst själva och försöker göra det på egen hand, men kundbeteenden och köpmönster förändras så snabbt att de oftast är för sent ute. I värsta fall utvecklar de produkter som kunden inte vill ha …

Just för kundintegrering är digitaliseringen en stor möjliggörare, men vad är digitalisering? I grunden handlar det mer om människor, innovation och förändring än om teknik där vår största utmaning är vår egen organisation. Tekniken är dock en central möjliggörare i nästa steg och till att börja med vill jag dela in digitalisering i två kategorier: En inre och en yttre digitalisering.

Inre digitalisering handlar om ett digitaliseringsperspektiv med kunden i fokus. Här är kulturen, filosofin och livsstilen förankrad med Lean som bas med digitalisering som en naturlig del. Vi har ett ledarskap som visar vägen och utvecklar organisationen med ett ständigt lärande i fokus. Med fokus på effektivisering tar vi bort slöserier, accepterar inga avvikelser och nyttjar digitaliseringen för att skapa stabila processer där stopp och fel aldrig förekommer. Insamling och ”tvätt” av data är nödvändigt för att verksamhetens ska kunna gå från illusions- till faktabaserade beslut och skapa en flexibilitet med möjlighet till snabba omställningar på en stabil bas.

Yttre digitalisering handlar om kundrelationer där vi utvecklar nya logistiska lösningar, integrerar kunder och kunders kunder med nya kanaler för dialog och affärsgenerering. Affärsmodellerna förändras vilket ytterligare stärker behovet av en flexibel inre process; produkt- och tjänsteutbudet utvecklas och förfinas i en snabb takt där nya produkter, tjänster och erbjudanden lanseras regelbundet. ”Digital kundupplevelse” innebär en möjlighet att se vad kunderna tycker om produkten, hur den kan utvecklas och skapar en interaktion i realtid.

Många företag börjar med den yttre digitaliseringen, men har de inte den inre på plats med en stabil bas och flexibel verksamhet så digitaliserar de sina interna slöserier. Den digitala ekonomin innebär en övergång från industrisamhällets hierarkiskt styrda processer med fokus på produkter för en massmarknad, till användarfokus och individuellt anpassade digitala tjänster. Livstiden för en produkt kommer att bli extremt kort där utvecklingen går från att styrelse och VD tar planeringsbeslut till att kunden och medarbetarna tar beslut i realtid.

Fokus måste ligga på att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna, att synkronisera målbilden mellan operatörer och kunder. Sinsemellan kommer dessa att hantera ordrar/affärer i realtid. Ledarskapet är därav nyckeln till Smart industri. Det måste vara närvarande, involvera medarbetarna, integrera individens mål med företagets, ge individuell uppmärksamhet, intellektuell stimulans och framförallt planera in tid för utbildning, träning och förbättring. Detta är också Produktionslyftets fokus; att öka företagens förändringsförmåga med avstamp i ett aktivt, stödjande och närvarande ledarskap. Medarbetarna som ska interagera med den nya tekniken och de nya systemen måste vara delaktiga i att utforma dem och det är ledarna som är ansvariga för att så sker.

”Chef” är bara en titel. Det är modiga, förändringsbenägna ledare som tillsammans med medarbetarna kan ta oss in i framtiden. DET är Smart industri.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer