Medarbetarengagemang och samarbete förbättrar flödet på Willo

Artikel · 2022-02-21

Willo i Växjö tillverkar precisionsdetaljer för industrikunder över hela världen. Under våren avslutar de Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram där de bland annat har fokuserat på att förstärka sitt medarbetarengagemang och kvalitetsarbete. Insatserna har gett bra resultat, och även flera positiva sidoeffekter.

Foton från willo.se.

– Den viktigaste anledningen till att vi gick med i Produktionslyftet var att vi ville minska våra kassationer, säger Jennie Forzén, förbättringskoordinator på Willo. En allt för stor andel av de produkter som vi tillverkade fastnade i vår kvalitetskontroll och kasserades i stället för att skickas ut till kunderna.

Jennie Forzén har haft flera olika befattningar på Willo och under hösten 2021 klev hon in i rollen som produktionsplanerare och förbättringskoordinator. Det är hon som planerar insatserna inom Produktionslyftet och som håller kontakten med Produktionslyftets coach Lars-Gustaf Gustafsson.

Pilotprojekt med fokus på kvalitetskontroll

I ett första pilotprojekt inom Produktionslyftet tittade Willo på möjligheten att minska kassationerna i en avgränsad del av produktionen – topplugg till kärnkraft inom produktsegmentet Energy.

– Vi kom bland annat fram till att lägga en första kvalitetskontroll mycket tidigare i tillverkningsprocessen, säger Jennie Forzén. Det ger möjlighet att direkt stoppa produktionen om vi upptäcker fel, i stället för att kassera färdiga produkter efter en avslutande kvalitetskontroll.

Willo är en viktig länk i försörjningen av avancerade detaljer till den svenska kärnkraftsindustrin. Foto från willo.se.

Som ett resultat av pilotprojektet har kassationerna minskat betydligt. Arbetet gav också en viktig insikt om att teamkänslan och kommunikationen mellan de olika funktionerna och avdelningarna på Willo är avgörande för att kunna driva ett effektivt förbättringsarbete.

– Den kanske viktigaste lärdomen för oss är att det krävs samsyn och tvärfunktionellt samarbete för att förbättra flödet i verksamheten, säger Jennie Forzén. Tidigare arbetade vi i en mindre grupp med dessa frågor, nu söker vi ett betydligt bredare engagemang inom hela organisationen.

Gemensam värdegrund och ökat engagemang

När Willo gick med i Produktionslyftet hade de redan startat arbetet med att etablera en gemensam värdegrund. Tillsammans med Produktionslyftets coach Lars-Gustaf Gustafsson tog de detta arbete vidare och adderade vägledande principer. Den nya värdegrunden WilloDRIV inkluderar ett antal centrala punkter som syftar till att tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang, kompetens och värderingar.

– Vi har kommit i gång med ständiga förbättringar, vi hittar mer och mer vårt sätt att arbeta och vi utvecklar det hela tiden, säger Jennie Forzén. Våra processer har också blivit tydligare för våra kunder. Vi kan ge snabbare svar på frågor kring produkter och leveranser, samtidigt som eventuella reklamationer kan hanteras snabbare än tidigare. Produktionsflödet har också blivit mer stabilt, vilket gör att vi har färre förseningar.

Willo gick in i Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram under år 2019. Genomförandet har försenats något på grund av pandemin men nu är företaget i slutfasen av programmet. När Jennie Forzén summerar Willos Produktionslyftsresa så här långt så betonar hon särskilt värdet av att organisationen har blivit mer öppen för utveckling och förändring, något som kan ge stora vinster framöver.

– Allt förändras hela tiden och vi måste lära oss att leva med det, säger Jennie Forzén. Jag tror att vi har hittat ett nytt mindset där vi försöker se yttre förändringar som möjligheter att optimera vår verksamhet. Vi lär oss att tillvarata den utveckling som sker inom industrin och samhället, i stället för att streta emot.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer