Skapat kraft att förändra

Notis · 2020-12-14

Coachningen hos Åive AB har genomförts både som fysiska träffar och som digitala möten på distans. På grund av det geografiska avståndet planerades de två första träffarna ihop och genomfördes dagarna efter varandra. Övningar för att skapa samsyn kring verksamhetens önskade läge och nuläge har genomförts vilket gav upphov till insikten att fokus i Åives utveckling bör ligga i att hitta nya kunder på marknaden med syftet att fortsätta växa.

Företaget har fått en djupare förståelse om vikten av ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete som drivs framåt genom en gemensam bild av önskat läge och handlingsplan för att ta medvetna steg i önskad riktning. En insikt i att standardiserade arbetssätt är grunden för bra kvalitet och nöjda kunder liksom en förståelse för att det krävs viss kompetens för att klara av att driva utvecklingsarbete kring digitaliseringsfrågor har också erhållits.

Genom arbetet har samsyn skapats där personalen idag själva kan känna ansvar för att driva utvecklingsarbetet i produktionen vidare medan VD i större utsträckning kan få ta sig an de större marknadsutmaningarna. Idag finns även en samsyn om att den investering av en ny produktionslina som är på gång kommer att innebära ett utökat ansvar hos personalen för att även hjälpa till med uppstart och installation. Mer information har Jennie Söderlind.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer