• Spännande kurser om ny teknik

  Notis · 2017-09-21

  Fordonskomponentgruppen (FKG) och Swerea driver tillsammans ett projekt där de tar fram och genomför korta, industrianpassade kurser. De ämnesområden som är aktuella är sådana som är viktiga för FKGs medlemmar och omfattar forskningsresultat från projekt inom Produktion2030s styrkeområden.

  Fordonsindustrin står inför stora utmaningar och förändringar men det finns hjälp och kunskap att tillgå. Projektet, som ska pågå i fyra år, kommer att ge FKGs medlemmar stöd att ta tag i sina egna teknikutvecklingsbehov. Mer information kommer inom kort. Projektet drivs på direkt uppdrag av och inom Produktion2030 Instrument SMF – mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

 • Ingenjörer bättre på arbetsmiljö genom unikt samarbete

  Notis · 2017-09-19

  Nya och redan yrkesverksamma ingenjörers kunskaper om arbete, teknik och arbetsmiljö ska bli bättre tack vare en ny webbutbildning. Den är framtagen i ett unikt samarbete mellan Prevent och fem svenska tekniska universitet och högskolor. En av dem som medverkat vid framtagningen av webbutbildningen är Produktionslyftets tidigare regionledare Kjell Rask vid Luleå tekniska universitet.

  Utbildningen ”Work and Technology on Human Terms” bygger på boken ”Arbete och teknik på människans villkor” som Prevent gett ut under många år i samarbete med några av de nu medverkande högskolorna. Nu när det blir en engelskspråkig utbildning som är webbaserad blir den interaktiv och tillgänglig på ett helt nytt sätt. För att närmare undersöka utbildningsmaterialet, som är fritt tillgängligt, är det bra att gå in på www.onhumanterms.org.

 • Namn för ett långsiktigt arbete

  Notis · 2017-09-15

  Flexator AB i Anneberg har precis startat upp Fas 2 i sin resa genom Produktionslyftets metodik. Inom styrgruppen har de dock tagit fasta på att detta är ett långsiktigt arbete och har därför valt att döpa sitt förbättringsarbete till Flexatorlyftet! Efter en gemensam Lean-introduktion i pilotgrupperna i produktionen respektive administrationen har de tagit beslut om att daglig styrning ska vara det inledande arbetssättet att träna på. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

 • För Glasgruppen är 1+1=3 en verklighet

  Notis · 2017-09-13

  Glasgruppen består av tre planglasgrossister med mer än hundraåriga traditioner. Två av företagen, AB Klaes Jansson och AB Martin G Anderson, inledde i november 2016 sitt arbete med Produktionslyftet medan det tredje – RB Glas & Plast AB – arbetar parallellt men på egen hand med sin Lean-satsning (därav den fyndiga rubriken). Under den första fasen har alla tre företag tillsammans arbetat fram vägledande principer med utgångspunkten att dessa ska vara koncernövergripande. Efter att ha etablerat en samsyn kring detta har de två Produktionslyftsföretagen gått vidare mot enskild coachning utifrån sina egna utmaningar. Upplägget är mycket intressant då de fokuserar på olika områden men där de tack vare snarlik produktion verkligen kan ta del av varandras utveckling och idéer. Det var också en av grundtankarna vid uppstarten, att etablera en plattform för gemensamt lärande och kunskapsspridning via exempelvis studiebesök och gemensamma träffar. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

 • En hävstång för nya tankesätt

  Ledare · Lars Bengtsson · Professor · Högskolan i Gävle · 2017-08-30

  Om vi forskningsmässigt kan visa vilka delar av Lean som underlättar för företagen att ta till sig digitaliseringen så kan det ge företagen en fingervisning om vilken väg de ska välja.

  Läs Lars Bengtssons ledare
 • Lean som förändringsstöd och motståndskraft

  Artikel · 2017-08-30

  FM Mattsson Mora Group AB har precis initierat en nysatsning där de under en treårsperiod ska halvera ledtiderna i produktionen, liksom tiden från produktidé till lansering. Här ”återanvänder” de etablerade kunskaper från det tidigare Lean-arbetet vilket ger dem en kortare startsträcka.

  Läs artikeln om FM Mattsson Mora Group
 • Hög energi i Oskarshamn

  Notis · 2017-08-29

  Det råder en hög aktivitet hos Oskarshamn Energi AB i Oskarshamn efter sommaruppehållet. Företaget skrev på för Produktionslyftet redan i juni i år men har först nu kunnat genomföra Fas 1 med en Lean-introduktion för ledningen. Insikten och drivet finns dock där och de är överens om att små förbättringar är klart bättre än stora, vilket bådar gott för framtiden. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

 • Ny Produktionslyftskurs: Förändringsledare och coach

  Notis · 2017-08-23

  Den nya kursen för förändringsledare och coach är baserad på Lean och Produktionslyftets arbetsmetod.

  Läs mer
 • Kickstarta företagets digitala utveckling

  Notis · 2017-08-15

  Teknikföretagens, IF Metalls och RISEs pilotprojekt ”Kickstart digitalisering” har fått utökade medel från Tillväxtverket för att hjälpa fler små och medelstora industriföretag att komma igång med sin digitala transformation.

  Läs mer
 • Lean på Rosendals Trädgård – ett verktyg för balans mellan ”hållbarhet och njutning”

  Notis · 2017-08-08

  Sedan 1982 driver Stiftelsen Rosendals Trädgård verksamhet på Djurgården med syfte att sprida kunskap och väcka allmänhetens intresse för hortikultur och biodynamisk odling. Här frodas inte bara grönskan utan även viljan att verka för en framtida hållbar utveckling.

  Läs mer om Rosendals Trädgård

Finansiärer och intressenter

Partner