Mitt arbete med metodutvecklingen inom Produktionslyftet aktualiseras av hela den situation vi befinner oss i. Den bidrar naturligtvis till en rad utmaningar men också till att vi får en skjuts i utvecklingen av vår pedagogik och flexibilitet i mötet med företagen, vilket är positivt. Tankar som vi haft sedan tidigare får nu ordentligt fokus där vi intensifierar arbetet med metodutvecklingen för att möta utmaningen med att arbeta på distans, ett utvecklingsarbete som till stor del kan utföras tack vare Produktion2030s stöd för detta inom Produktionslyftet.

Det krävs nya angreppssätt för distansarbetet med företagen och av förklarliga skäl har takten i utvecklingsarbetet ökats. Det gäller både det faktum att vi måste lära oss mer om hur vi kan använda tekniken till vår fördel, men även en utveckling av själva coachrollen. Detta inte minst på grund av att vi i ännu högre grad måste coacha nyckelpersoner i företagen så att de kan agera coach på plats, vår förlängda arm i distanseringstider. Det har blivit en viktig och angelägen del av metodutvecklingsarbetet.

Kopplat till detta är arbetet med att ta fram ett nytt Startprogram med finansiering från Tillväxtverket. Tanken är att vi utgår från vårt etablerade upplägg med avstamp i företagens behov, utmaningar och förutsättningar, men där programmet utformas för att helt eller delvis kunna genomföras på distans om så krävs. I alla dessa utvecklingsarbeten har vi en viktig resurs i Produktionslyftets värdorganisation RISE, där det gäller att vi är lyhörda för att ta tillvara på de initiativ som sker inom RISE. Tillsammans stärker vi på så sätt vår förmåga med att arbeta med coachningsinsatser på distans.

En stor del av min arbetstid ägnas dessutom åt mitt doktorerande, där jag befinner mig i något av ett vägskäl. Utgångspunkten för min forskning är de erfarenheter jag samlat på mig under många års arbete med Produktionslyftet, där den röda tråden är att utveckla både goda arbetsförhållanden och effektiv produktion. Så här långt har mitt forskningsfokus legat på ledarens roll i det arbetet, men det finns många vägar att välja på för att komma vidare. Oavsett är tanken att det arbete jag gör inom min forskning kopplat till ledarkollektivet på sikt kommer att bidra till Produktionslyftets metodutveckling.

Avslutningsvis vill jag också nämna projektet ”Metodstöd för ledarskap och organisatoriskt lärande i produktionsteam” som finansieras av AFA Försäkring. I projektet formas ett metodstöd för ledare som kommer att prövas inom ramen för Produktionslyftet, för att sedan kunna inkluderas i metodiken. Det kommer väl till hands för vårt långsiktiga utvecklingsarbete och kommer precis som ovanstående att stärka metodiken – i utmanande tider gäller det att samla och dra nytta av alla tillgängliga möjligheter!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer