Vi gläds över att de första pilotomgångarna av våra Startprogram kring förändringsarbete med automationsperspektiv har dragit igång. De genomförs med en väl medveten strategi för att samla erfarenheter och ta tillvara alla lärdomar för framtida utveckling och förfining. I vår metodgrupp både diskuterar vi och ser nya möjligheter med ytterligare tema där hållbarhetsperspektivet står först på tur. Under ledning av kollega Martin Kurdve, verksam vid RISE, tittar vi på hur resultaten från forskning och arbete bedrivet i samverkan med flera partners i Produktionslyftsnätverket (KTH, Chalmers, IUC, MITC ...) kan formas till Startprogram med inriktning mot hållbarhet. Det finns stora möjligheter men också utmaningar med hållbarhetsperspektivet som kanske leder till flera olika spår i utvecklingsarbetet. Hållbarhet är allt viktigare för företagen och det är en tydligt efterfrågad inriktning, vi har en bra dialog och känsla i metodgruppen kring fortsatt utveckling av hållbarhetsperspektivet i vår metodik.

Ytterligare en fråga på agendan är projektet Karakuri IoT lett av RISE i samverkan med Mälardalens högskola, där vi kan dra nytta av pågående forskning knuten till Produktion2030. Det ingår i vår strategi att ta vara på erfarenheter och resultat från forskningsprojekt som är knutna till Produktion2030. Daniel Gåsvaer är aktiv inom både Produktionslyftet och projektet Karakuri IoT, som går ut på att ge medarbetarna möjligheter att i produktionen enkelt kunna bygga och implementera enkla och billiga IoT-lösningar. Daniel tillsammans med Roger Lundin från metodgruppen tittar på hur vi för över och på bästa sätt drar nytta av det fina arbete som gjorts inom Karakuri IoT. Det är ett forskningsprojekt med konkreta resultat som vi kan inkludera i Produktionslyftets palett. Allt handlar om att identifiera utmaningar, generera idéer och utveckla lösningar för test och validering, billiga förbättringslösningar som utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer