I onsdags hade vi programstyrelsemöte med Produktionslyftet hos IF Metall i Stockholm. Med på mötet var förutom styrelsen också regionsamordnare Jenny Bramell från IUC Sverige för att berätta om arbetet med den nationella regionsamordningen, hennes roll där och vad vi gjort tillsammans under året. Jenny var även med vid styrelsemötet för ett år sedan och styrelsen uttryckte då ett önskemål om uppföljning. De ser positivt på utvecklingen och det kommande arbetet, inte minst samverkan med IUC-nätverken liksom hur vi generellt jobbar för att hitta en röd tråd mellan de olika insatser som görs mot företag över landet. Det gäller inte minst mot målgruppen små och medelstora företag (SMF) där många av initiativen genomförs via IUC-bolagen. Synkroniseringen är viktig och som en del av detta går representanter från flera av IUC-bolagen också Produktionslyftets coachkurs, allt för att underlätta arbetet i jakten på den röda tråden.

Kopplat till detta fortsätter arbetet med att utveckla metodiken för de mindre företagen och koppla samman den med olika insatser framöver. Produktionslyftets Malin Hallin på RISE håller i detta och kommer att kalla till möte med ett antal personer från Produktionslyftet och IUC-nätverket för att tillsammans planera det fortsatta arbetet. Under styrelsemötet talade vi även en del om Produktionslyftets bredare strategi och hur vi kan bidra till att ny kunskap snabbare och mer effektivt leder till verklig nytta hos företagen, där vi även diskuterade hur vi kan utveckla samverkan mellan Produktion2030 och Produktionslyftet. Det är inom Produktion2030 som mycket av kunskapen utvecklas medan vi inom Produktionslyftet fokuserar på den industriella tillämpningen. Här ser vi en möjlighet att stärka kopplingen för att på ett ännu bättre sätt nå ut till SMF, liksom att kunna återkoppla deras frågeställningar och behov till forskarna i projekten. Här är det en fördel att vi har med oss Teknikföretagens Peter Johansson, som sitter i såväl Produktionslyftets styrelse som i Produktion2030s motsvarighet, i arbetet för att hitta synergier i den dialogen.

Under styrelsemötet hade vi även andra inspel kring arbetet framåt, bland annat från Ottar Henriksen från NTNU/Lean Forum Norge som berättade om Produktivitetsspranget och Lean Forum Norge (bilden är från deras årskonferens). Han förklarade strategin och tankarna bakom den norska satsningen och hur det pågående arbetet i Produktivitetsspranget går med de sex pilotföretagen, där de använder Produktionslyftets metodik. Här ser vi möjligheter att både lära av och sporra varandra. IF Metalls Tommy Thunberg Bertolone berättade om deras arbete kopplat till det vi gör inom Produktionslyftet, vilket också kopplade till det möte Tommy och jag var på i förra veckan med IF Metalls förändringsledare och arbetsmarknadsansvariga. Vid mötet fick jag tillfälle att berätta mer om Produktionslyftet som underlag till diskussionen kring hur vi kan stärka kopplingen mellan vad de gör regionalt och Produktionslyftets arbete för att hitta synergier.

Partner

Intressenter och finansiärer