Det finns fortfarande ett stort behov av Produktionslyftet runtom i landet, det är väldigt många företag därute som skulle ha nytta av att gå in i ett samarbete med Produktionslyftet för att öka sin konkurrenskraft. Det finns så många smarta sätt att arbeta på som både små och mindre företag (SMF) och större bolag skulle kunna dra nytta av för att bli effektivare. Med det vill jag säga att jag verkligen hoppas på och ser fram emot en stark fortsättning av Produktionslyftet så att fler får upp ögonen för detta och att finansiärer och övriga intressenter lyfter vikten av satsningen. Behovet finns.

Lean-konceptet har under en längre tid varit starkt inom stora delar av den tillverkande industrin, men inom energibranschen är det först på senare år som tankegångarna slagit igenom med kraft. Här på Vattenfall arbetar vi för fullt med detta och med vad det kan innebära för oss. Vi ser stora fördelar men framförallt en absolut nödvändighet med Lean då energimarknaden förändras snabbt och konkurrensen ökat betydligt. Samtidigt som det är både utmanande, spännande och roligt att applicera idéer från annan industri till energibranschen, så är det också inspirerande att se hur medarbetarna verkligen uppskattar och anammar den förändring som sker.

Själv ser jag fram emot en kommande Lean-utbildning i Japan tillsammans med delar av den ledningsgrupp inom Vattenfall som jag sitter i. Målet är att vi ska bli ännu skarpare genom att förstå hur andra företag arbetar med Lean för att kunna lyfta in ännu mer av deras erfarenheter och framgångsfaktorer i Vattenfall. Det finns en stor insikt i Vattenfalls ledning om att det är Lean som gäller också framöver – en insikt jag långsiktigt hoppas ska delas av andra företag liksom av Produktionslyftets finansiärer och intressenter.

Här i regionen har vi arbetat mycket med digitalisering med en stark koppling till Produktionslyftet. Vi kör igång vårt coachningsprojekt Digifuture med Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) liksom KickStart med Teknikföretagen. Det är otroligt spännande och bra drag i aktiviteterna, men tyvärr lite svårt att attrahera företagen. I förra veckan avslutade vi KickStart Digitalisering i Katrineholm; det var bara fyra deltagande företag men engagemanget var desto större!

Vi hoppas att fler företag tar chansen, för nu laddar vi för den första gruppen i Digifuture under kommande veckor. Vi planerar också för MITCs produktionskonferens den 5 oktober i Eskilstuna med fokus på förändringsförmåga och lärande i produktion. Här medverkar bland andra Produktionslyftets Dan Carlsson och Christina Møller, doktorand på Technical University of Denmark. Christina har en bakgrund från industrin och arbetar med just lärande i produktion.

Dessutom arbetar vi på att genomföra ett inspirationsseminarium med Produktionslyftets Lean-guru Hans Reich. Det är planerat till den 22 november och vi riktar oss främst till de företag som tidigare medverkat i Tillväxtmotorn och MITC Light, det vill säga företag som till viss del redan inlett en förändringsresa och förhoppningsvis är intresserade av att gå vidare. På toppen av allt ovan har vi vårt stora ERUF-projekt TransMission, där en utmaning framåt är att koppla det starkare mot Produktionslyftet.

I slutet av förra veckan var det dags för halvtidsavstämning på ett av mina företag i regionen, ett bra möte utanför Jordbro med totalt sju personer inklusive vår biträdande coach Lars-Gustaf Gustafsson. Han var på plats för att se resultatet av företagets arbete under Fas 2 med daglig styrning och förbättringsarbete, där de beskrev den röda tråden från utmaningar till förbättringar. Syftet med detta är att ge även biträdande coach tillräckligt med information för att vi tillsammans i gruppen ska känna att det är ok att sprida arbetet vidare i företaget.

Nästa vecka är det en ny resa, denna gång till Örebro och ett annat företag. Här ska vi starta en pilotgrupp på deras säljavdelning vilket ska bli intressant; spännande att så småningom koppla denna mot produktionen på ett konkret sätt. Utanför Produktionslyftet har jag dessutom en träff med arbetsgruppen i FindIT i Sandviken. Det blir ett möte där vi ska informera oss om vad som hänt och vad som komma skall kring olika aktiviteter, där ett av våra fokusområden kommer att vara resurssättningen av KickStart i regionen.

Precis som Peter Johansson, som loggade i förra veckan, är också jag relativt ny i styrelsen. För några veckor sedan deltog jag i mitt andra styrelsemöte och hade då förmånen att få välkomna styrelsen ”hem” till mig. AB Klaes Jansson är ett av Glasgruppens företag som medverkar i Produktionslyftet och som ligger strax utanför Haninge. Det var väldigt inspirerande att få visa runt på företaget och lära ut en del om glas, något som jag brinner för. Sedan följde vi upp med en halvdagsdiskussion om Produktionslyftets möjligheter, utmaningar och vart vi är på väg. Det var en positiv upplevelse med härligt engagerade människor och mycket högt i tak.

I min andra verklighet har vi nyligen genomfört en tvådagars bolagsstämma i koncernen. En gång om året samlar vi ägarfamilj, styrelser och ledningar och i år genomfördes detta i Bergslagen vid ägarfamiljens sommarhem. Temat för ledningseventet var Lean och Produktionslyftet där styrelse och ledning för respektive bolag fick berätta för varandra och oss andra om de utmaningar och framgångar de mött under resans gång. Vi genomförde ett daglig styrningsmöte med hela gänget, ett fingerat fabriksmöte som var både uppskattat, roligt och lärorikt. Det var också intressant att se vilka olika vägar bolagen valt, eftersom vart och ett gör sin egen resa efter sina behov ”nerifrån och upp” – ett perfekt tillfälle att få uppleva Lean i den operativa verkligheten.

Inom IF Metall arbetar vi mycket med vad vi kallar hållbart arbete. Det innebär att vi vill utveckla företagens produktivitet samtidigt som vi utvecklar våra medlemmar, en hållbar utveckling för både företag och individ. I Produktionslyftet fokuserar vi också på just det, i partssamverkan, med vår väl utvecklade metodik där vi under 18 månader implementerar ett Lean-tänk – ett helhetstänk som omfattar produktivitet och människor och går hand i hand med det hållbara arbetet.

Till skillnad från de flesta konsulter så har vi som målsättning att bygga upp en förändringskompetens hos de lokala parterna. Efter 18 månader ska de själva via en bred styrgrupp kunna driva arbetet vidare, en kompetens som vanliga konsulter inte bygger in. Därför är det för oss väldigt viktigt att fortsatt kunna ge fler företag den här möjligheten. En bonuseffekt som vi noterat i många av företagen är att när de en gång inlett en aktiv partssamverkan så går inte bara Lean-implementeringen så mycket smidigare, också andra problem blir lättare att hantera. Det har byggts upp en gemensam bild, de ser problemen på samma sätt – och de kan lösa dem tillsammans!

Det faktum att det sitter en person från Norge i Produktionslyftets styrelse är i sig något nytt, men det är också en vinna-vinna-situation. Jag arbetar dagligen med vår konkurrensutsatta industri i Norge, som är det land i världen med den högsta kostnaden för arbetskraft. Det innebär att arbetet med en bättre produktivitet är avgörande varför Lean har varit viktigt för oss sedan många år.

Produktionslyftet och programmets Lean-grund är en viktig arena för industrin också för dess förmåga att ta till sig ny teknik; digitalisering är naturligtvis en del av detta, men det finns mycket annat som exempelvis additiv tillverkning. Vår erfarenhet är att de som arbetar systematiskt med ständiga förbättringar, kundfokus och allas engagemang – det vill säga Lean – bygger en verklig förståelse för verksamheten som gör dem bättre förberedda för förändringar.

Precis som Peter Johansson nämnde i en tidigare logg så tror jag att Produktionslyftet kommer att spela en ännu större roll framöver. I den tid av snabba förändringar som vi lever i finns det bara två typer av företag: De som klarar av att ta till sig det nya, och de som inte gör det. Därför är det viktigt att Produktionslyftet hittar eller etablerar den plattform som krävs för att utveckla arbetet inom nya områden.

Själv jobbar jag mycket med internationell utblick, framförallt i Europa där Industri 4.0 alltmer blivit det vedertagna sättet att tolka industrins digitalisering med Tyskland som tongivande. Det gäller både storföretag och små och medelstora företag, SMF. En skillnad är att de stora företagen kan bygga en helt ny fabrik baserad på den senaste tekniken. Det låter sig sällan göras för ett SMF, de kommer alltid att leva med en kombination av gammal och ny teknik. Här blir Lean, Industri 4.0 och kopplingen däremellan avgörande.

Vi tittar mycket på Tyskland och deras arbete med ”lärande fabriker” som visar hur arbetet förändras när digitaliseringen tas i bruk. För att underlätta för SMF att ta till sig ny teknik är det viktigt att kunna visa praktiska exempel för att visa de möjligheter som digitaliseringen (eller andra teknikområden) ger möjlighet till. Det är något vi arbetar med nu även i Norge. Detta är en del vi kan bidra med i byggandet av Produktionslyftets bredare roll. Tyvärr är det svårt att helt kopiera Produktionslyftets upplägg till Norge, men vi lär så gott vi kan av både Sverige och Tyskland. Allt ovan sammantaget gör det extra intressant att medverka i Produktionslyftets styrelsearbete och samtidigt kunna bidra med våra erfarenheter och identifierade utmaningar.

Som relativt ny i styrelsen med endast två möten genomförda – varav ett fysiskt – så finns det förstås mycket information att ta in. Något som gjorde ett starkt intryck var besöket vi gjorde i samband med det senaste mötet, då vi besökte ett Produktionslyftsföretag som var mitt uppe i sin Lean-process. Det var en nyttig inblick; vad betyder Lean i praktiken för små och medelstora företag? En reflektion är att en engagerad ledning är A och O för en bestående effekt, vilket framgick med all tydlighet i diskussionerna. I det här företaget var alla engagerade; ägare, VD, produktionschef och operatör/medarbetare. Enligt dem var detta nyckeln för att arbetet ska fortsätta efter Produktionslyftets coachningsprocess.

Lean är något centralt, egentligen en kärnfråga för alla företag, en grundförutsättning. Samtidigt kopplar det till ett engagemang som ger en enorm förändringskraft, oavsett område. Produktionslyftets metodik med en engagerad ledningsfunktion och engagerade medarbetare kan därför även användas inom andra kompetensområden för att ligga steget före och stärka svenska företags konkurrenskraft, exempelvis inom digitalisering eller innovationsledning – allt som ligger i företagens utvecklingsarbete.

Det är mitt främsta intryck från styrelsearbetet, potentialen för en större roll för Produktionslyftet. Även med Lean som grund kan vi bredda stödet till företagen, fascilitera erfarenhetsutbytet mellan olika företag – varför inte kombinera detta också med erfarenheterna från det tidigare projektet Flagskeppsfabriken som fokuserade på storföretag? Oavsett så ser jag en tydlig möjlighet för Produktionslyftet att ta en ännu större roll för ett lyft för hela industrin!

I början av veckan genomförde vi våra reflektionsdagar, ett årligen återkommande arrangemang där coacher, utbildare och övriga engagerade inom Produktionslyftet träffas för erfarenhetsutbyte och reflektioner. Dagarna bjöd på en bra helhet med ett väl anpassat innehåll, vilket ytterligare breddades genom att vi även hade representanter från våra finansiärer Tillväxtverket och Vinnova på plats. Vi hade nyttiga diskussioner med Vinnovas Tero Stjernstoft och Björn Langbeck från Tillväxtverket gav en spännande utblick kring deras bild av satsningen på Digitaliseringslyftet och tankar runt Industri 4.0 och Produktionslyftet.

En viktig detalj som Björn förmedlade var att även i dessa tider med stort fokus på digitalisering, där även Produktionslyftet är engagerade, är fortfarande Produktionslyftets kärnverksamhet med avstamp i Lean oerhört viktig. Precis som Lars Bengtsson på Högskolan i Gävle skriver i nyhetsbrevets ledare för augusti så krävs det en stabil grund för att lyckas med digitaliseringsarbetet. Som Björn uttryckte det, utan ett Lean-tänk i grunden är det lätt att du istället automatiserar slöserier.

Vår andra reflektionsdag fokuserade mycket på inspel från Produktionslyftets coach-ansvarige Richard Berglund kring förändringsledning. Richard är en ofta anlitad föreläsare vid externa arrangemang, varför vi kände att det var hög tid att vi även internt fick ta del av hans slutsatser. Som Richard själv nämnde var det kanske lite som att slå in öppna dörrar – det mesta han tog upp baseras på den samlade gruppens erfarenheter – men det var ändå nyttigt att höra och stärkte tankegångarna runt vårt gemensamma arbetssätt.

Sammantaget gav reflektionsdagarna ett samlat och bra inspel för utvecklingen av Produktionslyftets verksamhet och vår möjlighet att bidra in till Digitaliseringslyftet.

Jag ser redan fram emot nästa träff i Startprogrammet i Skellefteå! Vi genomförde igår en första inspirerande första träff som kändes mycket bra. Även deltagarantalet var bra med 18 personer som representerade fem olika företag inom målgruppen, det vill säga små och medelstora företag. Produktionslyftet representerades av undertecknad och vår Lean-coach Anders Sörqvist.

Tema för detta Startprogram är Lean med inriktning mot effektivitet och förändringskraft och i samband med nästa träff kommer vi att genomföra ett studiebesök hos ett tidigare Produktionslyftsföretag. En viktig del i Produktionslyftets program är att lära av varandra och dela med sig av sina erfarenheter.

Om någon vecka drar vi igång ytterligare Startprogram. Vi genomför ett i Olofström med tema digitalisering och redan dagen efter startar ytterligare ett i Trollhättan med tema flödeseffektiv automation. Med tanke på den lyckade inledningen i Skellefteå ser det ut att bli en riktigt spännande höst!

Livsmedelsindustrin har genom sin bransch- och arbetsgivarorganisation Livsmedelsföretagen samt facken Livsmedelsarbetarförbundet och Unionen den senaste tiden visat ett allt större intresse för Produktionslyftet. Det är inte införandet av Lean som de ser som huvudsyfte, utan framförallt den förändringsprocess som Produktionslyftet representerar som de är intresserade av.

De vill arbeta med sin arbetsmiljö och den skaderisk som finns idag, vilket är ett problemområde för branschen – vissa delar av livsmedelsbranschen har en alltför hög skaderisk. Inledningsvis kommer tre företag från branschen att erbjudas att medverka i en Produktionslyftsresa med start hösten 2017 men med fokus på arbetsmiljö och minskade risker. Parternas gemensamma utbildnings- och informationsbolag på arbetsmiljöområdet, Prevent, stöttar satsning.

Den 2 oktober arrangeras en träff hos Livsmedelsföretagen genom deras koordinator Pernilla Lindskog. Det är riktigt intressant att få arbeta med denna problembild med vår metodik. Jag tror absolut på kraften i detta och är extra glad över att livsmedelsbranschen inför denna relativt stora utmaning visar både nyfikenhet och proaktivitet. Fortsättning följer!

Partner

Intressenter och finansiärer