I veckan, närmare bestämt den 18 september, drog vi igång den sjätte omgången av kursen Lean ledarskap på KTH Södertälje. Vi lever som vi lär och vidareutvecklar alltid något inför varje kursstart. Den här gången testade vi ett nytt flygplansspel som simulerar utvecklingsprocessen och projektledning, ett komplext och intressant upplägg där deltagarna ställdes inför stora utmaningar.

Anledningen till att vi kör ett Lean-spel första dagen är för att det erbjuder ett bra tillfälle för deltagarna att lära känna varandra. Samtidigt kopplar det naturligt till olika Lean-begrepp vilket ger en bättre samsyn. Denna omgång omfattar 22 deltagare från vitt skilda verksamhetsområden där det är extra roligt att notera deltagare från hela fyra tidigare Produktionslyftsföretag: E.ON, Saltå Kvarn, Åkers Sweden och Inission. Överlag är det en bra mix med deltagare från både industri och offentlig sektor.

Som tidigare kurser var det många positiva kommentarer och ett djupt engagemang där de olika företagen delade med sig av sina erfarenheter från dag ett. Det var både mycket skratt och en stor nyfikenhet; med ett inledande Lean-spel var det många som tidigt vågade sig ur sina komfortzoner för att axla de roller som krävdes i spelet. Jag sa vid utdelandet av hemläxan att det skulle bli ännu roligare nästa gång, varpå det spontana svaret var: ”Kan man ha det?”

Först och främst vill jag skicka ett varmt tack till Ann-Sofie Granzell för att du lyckades få ihop dessa två inspirerande seminarier kring cirkulär ekonomi den 18 september! Vi genomförde ett i Västerås på förmiddagen – vilket du kan läsa om här – samt ett i Köping på eftermiddagen där vi hade ett 20-tal deltagare. Det var en bra blandning av företag på plats med olika typer av såväl verksamheter som utmaningar.

Köpingsseminariet genomfördes i arrangemang av CirEko, Swerea IVF, Mälardalens högskola och MITC i samarbete med Industriföreningen Västra Mälardalen på Best Western Hotel Scheele. Diskussionerna handlade om allt från vikten av ledningens engagemang för hållbarhetsfrågor till metodik och arbetssätt, där många av frågorna fokuserade på hur det går att formulera målsättningar för verksamheten. Vi tog bland annat upp FNs 17 globala mål för hållbar utveckling; med Anna-Karin Jönbrink från Swerea IVF på plats och hennes engagemang i CIRCit Norden hade vi tillgång till en enorm kunskapskälla.

Målsättningen med dessa seminarier är dels att skapa en ökad medvetenhet för frågeställningarna hos företagen, men också försöka engagera dem djupare i utmaningarna. Tanken är att vi under hösten ska köra ett startprogram i Västmanland med ett antal företag där temat är just cirkulär ekonomi – är du intresserad så finns det mer information här.

Smart industri i Småland är en satsning med en lång historia. Redan 2015 arbetade vi med att etablera ett samarbete i Småland. Vi var två IUC-bolag och CIL som försökte få regioner och strukturfonder att samverka för ett projekt som handlade om att driva Produktionslyftet gemensamt i Småland. Efter ett intensivt och långvarigt arbete visade det sig dock att detta inte möjligt.

Efter det har det i vardera län pågått projekt som haft motsvarande inriktning, där Kalmar har drivit flest projekt med ett bra stöd från regionen. Sedan började det lossna när regeringen inledde arbetet med sin nyindustrialiseringsstrategi där Tillväxtverket sedemera fick i uppdrag genomföra detta uppdrag i landets olika regioner. De insåg att det fanns ett strukturellt problem för få till bra aktiviteter i Småland med tre regioner med väldigt olika förutsättningar.

Det fanns dock organisationer i alla tre länen som samabetade vilket de gick vidare med och nu har alla polletter trillat ner. Det började tidigt i våras när vi synkroniserade Indigo-projekt; nu kör Träcentrum ett Indigo-projekt under 2018, CIL under 2019 och IUC Kalmar under 2020. Vi deltar även i varandras projekt för transparens och synkronisering. I onsdags satt CIL, IUC Kalmar, Träcentrum, Swerea Swecast och Region Kalmar tillsammans och skrev på den ansökan till Strukturfonden som ska vara inne på måndag – och jag både hoppas och tror att den går igenom!

I samband med Produktionslyftets reflektionsdagar den 10-11 september besökte olika delar av Produktionslyftets coacher, regionrepresentanter och ledning ett antal Produktionslyftsföretag som inspel till fördjupade diskussioner under dagarna. Gänget på bilden fick en fantastiskt trevlig och positiv presentation på EuroMaint Rail AB i Göteborg av Patrik Thyrén, Production Manager.

Med på besöket var, från vänster, Bo Ericson (Produktionslyftets Lean-coach på EuroMaint i Göteborg), Tero Stjernstoft (Vinnovas handläggare av Produktionslyftet), Göran Johnsson (Produktionslyftets styrelseordförande), Lennart Wallberg (Produktionslyftets Lean-coach på EuroMaint i Umeå) och Patrik Thyrén. Jag räknar med att inom en inte alltför avlägsen framtid få anledning att återkomma till EuroMaint i Göteborg för ett reportagebesök – ett otroligt inspirerande företag!

I tisdags genomförde vi ett seminarium i Hörby som inspiration till hållbart ledarskap och förändringsarbete med Lean. Det var inte jättemånga men i gengäld väldigt bra företag på plats. Medverkade gjorde också Produktionslyftsföretaget Herman Andersson Plåt AB som berättade om sitt arbete med engagemang och hur de arbetat med sitt ledarskap. De var fantastiskt öppna kring det faktum att det var kritik från medarbetarna som verkligen fick dem att ta tag i frågan – väldigt fint och uppskattat att de delade med sig av sina erfarenheter på ett så öppet sätt.

Förutom Produktionslyftet så har de använt de arbetssätt som utvecklats inom Hållbar konkurrenskraft, där vi anlitat Syrene Hägelmark för detta arbete. Syrene är konsult inom förändringsledning och deltog även hon vid seminariet. Tre av företagen vid seminariet har medverkat i Produktionslyftet och överlag fanns där en ganska stor erfarenhet av Lean. Även de som kommit långt i sitt arbete visade de ett stort intresse för just ledarskapsfrågorna.

Grundtanken med Produktionslyftet är att företagen efteråt ska kunna driva arbetet vidare på egen hand, men många betonade att det kan vara svårt att hålla igång sedan Produktionslyftet lämnat dem. Vissa saker kan sitta säkert som daglig styrning eller förslagsverksamhet, men när det blir bråttom så händer det att det tullas både här och där. Allt blir avhängigt på hur arbetet prioriteras i ledning och styrelse. Ledarskapet påverkar hela företaget på alla nivåer, men finns det inte en grundförankring i företagets högsta ledning är det svårt att hålla styrfart.

Onsdag till torsdag förra veckan hade vi ett programstyrelsemöte inom Produktionslyftet. En gång per år försöker vi att ha ett lite längre sådant och denna gång var vi hos RISE på Lindholmen i Göteborg. Det kändes naturligt att fråga dem eftersom Swerea IVF, huvudman för Produktionslyftet, från och med den 1 oktober kommer att ingå i RISE. Det var också naturligt att vi under en del av mötet fokuserade på hur det kommer att påverka och bidra till Produktionslyftets utveckling.

Under mötet diskuterade vi också metodfrågor då både Produktionslyftets Richard Berglund och Dan Carlsson liksom Swerea IVFs VD Mats Lundin deltog. Det finns både utmaningar och möjligheter i det arbetet och det var en bra dialog med styrelsen. Det känns väldigt positivt med en så kunnig och engagerad styrelse som har ett brett perspektiv på frågeställningarna vilket ger väldigt bra diskussioner. Alla medlemmar bidrar med viktiga aspekter, där bland annat Stina Wollenius, styrelsens representant för små och medelstora företag (SMF), hade ett värdefullt perspektiv kring det strategiska arbetet.

Den andra delen av mötet handlade just om strategidiskussioner där även RISEs VD Pia Sandvik delvis deltog (på bilden från Lindholmen tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg). Det var väldigt nyttigt att få hennes syn på den förändring som kommer och att även kunna visa henne vilka möjligheter som Produktionslyftet tar med sig in i RISE. Vi fick tillfälle att berätta om Produktionslyftets verksamhet samtidigt som hon kunde ge sin bild av RISE och arbetet framåt – bra och positiva diskussioner! Dessutom är det kul att Pia i botten är docent inom kvalitetsteknik och således är väl insatt i många frågor som Produktionslyftet arbetar med och vikten de har för företagen.

Nu återstår att se hur vi bäst kan utnyttja synergier med andra insatser inom RISE för att stärka arbetet ut mot företagen. Det kommer att bli en spännande fortsatt dialog i samband med de aktuella organisationsförändringarna. För oss gäller att både dra nytta av nya möjligheter och bidra till RISEs övergripande mål, där de har ett tydligt uppdrag från staten via Näringsdepartementet som ägare att samverka med SMF.

I tisdags genomförde Tillväxtverket en workshop med syfte att främja digitaliseringen hos små och medelstora företag, SMF. Här diskuterade de hur kommande satsningar ska fokuseras och förutom Produktionslyftet var både representanter från RISE, Swerea, IUC, KickStart och SISP liksom bland annat representanter som arbetar med analyser kring digitaliseringsområdet på plats. Även om deltagarna kom från många olika håll kändes det som att vi hade en bra samsyn kring helheten trots att det är ett väldigt komplext område. Det betonades också att det var ett område där vi alla måste hjälpas åt och att det inte handlar om digitalisering för digitaliseringens skull, utan som en del för att bidra till helheten. Workshoppen fokuserade på digitalisering men det krävs en bredare, övergripande strategi där digitaliseringen ingår som en komponent. På bilden ses Ulf Savbäck, enhetschef för Kompetens­försörjning och digitalisering på Tillväxtverket, den avdelning som Produktionslyftets verksamhetsbidrag ligger under.

Dagen fortsatte sedan med ytterligare ett möte på Tillväxtverket med vår handläggare Björn Langbeck för att diskutera och stämma av olika frågor. Undertecknad deltog tillsammans med vår regionsamordnare Jenny Bramell och med på mötet var även Per-Olof Remmare, en av dem som håller i arbetet med utlysningen Smart industri i regionerna. Peo åker runt i landet och besöker alla regioner för en dialog kring denna utlysning. Det vi diskuterade med honom och Björn var hur Produktionslyftet skulle kunna bidra i arbetet med Smart industri i regionerna med vår struktur, arbetssätt och metoder. Vi talade även med Björn om hur vi på längre sikt kan utveckla Produktionslyftets arbetssätt mot SMF, om det finns något i upplägget som kan justeras för att anpassas ytterligare för dem. Här handlar det både om den strategiska delen för företagen liksom nätverksdelen som ger dem möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra företag. Det gäller att hitta den röda tråden i alla aktiviteter.

Det är ingen självklarhet att alla företag får vara med i Produktionslyftet. Och vi utlovar ingen blå himmel. För att vara med måste du klara Produktionslyftets hårda krav. Många företag tror att Produktionslyftets roll är att hjälpa dem med deras kortsiktiga lönsamhet genom att ta bort kostnader. Det är något som vi inte ställer upp på. Det enklaste sättet att sänka kostnader är att sparka folk och sluta köpa in material. Däremot är det inte så smart.

En del av de som tagit sig förbi det första hindret förväntar sig att vi ska hjälpa dem ta bort slöserier i olika former – väntan, lager, överproduktion etcetera. Det är också fel och ingenting vi ställer upp på. Internt skojar vi istället om att det är lätt att vara coach inom Produktionslyftet; det är bara att vara som en femåring!

Vår roll är nämligen att hela tiden fråga varför de olika slöserierna finns, varför företaget gör si eller så. Precis som en femåring. Många företag blir rätt frustrerade av detta och tycker att coacherna är jobbiga med alla sina frågor – istället för att leverera snabba lösningar så ställer de både frågor och krav på personal, VD och ledning kring deras sätt att tänka.

Om coacherna hjälper företagen att ta bort slöserier är det att likna vid en fettsugning. Det hjälper inte om du inte också ändrar ditt beteende, ditt sätt att leva. Det är bara att se till hur vi själva lever; 70 procent av våra sjukvårdskostnader kan härledas till sättet vi lever. Produktionslyftets roll är att träna företagen att själva se sina slöserier och lära sig förändra sitt leverne. Det är ofta jobbigt i början men ger å andra sidan bestående och långsiktiga effekter.

Jag hoppas att ni alla haft en fin sommar med lugn och harmoni; precis det som förespråkas i Leans hemland Japan. Här ser vi efter sommaren fram emot en spännande höst. Det mest aktuella just nu är att det fortfarande finns ett fåtal platser kvar till Produktionslyftets utvecklingsprogram med speciellt fokus på digitalisering – här finns mer information. För dig som är intresserad är det hög dit för anmälan!

Dessutom pågår våra nätverksprogram – Startprogram – på flera olika platser runt om i landet. Just nu genomförs de i Karlstad, Kalmar, Eskilstuna och Umeå, medan vi planerar starter inom kort i bland annat Göteborg, Malmö och Västerås. Ytterligare starter planeras, håll utkik efter program nära dig.

Lite mer i bakgrunden pågår ett intensivt arbete med att gifta ihop Lean och digitalisering, där vi har flera spännande forskningsprojekt tillsammans med högskolor, OEM-företag och ett antal små och medelstora företag – däribland flera som tidigare medverkat i Produktionslyftets utvecklingsprogram, vilket borgar för såväl erfarenhetsåterföring som kvalitet!

Så är de sista företagsbesöken gjorda inför semestrarna. Tre företag som genomgått Produktionslyftets 18-månadersresa är avslutade med gott resultat och inledande kontakter har tagits med två nya intresserade företag som jag får förmånen att jobba med i höst. Försommaren har också bestått av att skapa kontakter för samverkan i vår strävan att stötta de små och medelstora företagen i vår region med utveckling samt att informera företagen om de möjligheter som finns.

Vad gäller digitalisering så samverkar vi med FindIT och Fiber Optic Valley där de erbjuder stöd för digitaliseringsaktiviteter via Kickstart Go. Ett antal företag är nu igång med genomförande och andra med ansökningsprocess. I övrigt har de sista veckorna bestått av handledning av examensarbeten på högskolan i Gävle, som handlat om förändringsarbete i små företag och om utformning av effektiva verksamheter – alltid lika kul att få ta del av studenternas kreativitet!

Nu ser jag fram emot semester men även emot hösten som kommer att bli full av intressanta möten och aktiviteter. Jag avslutar ”terminen” med en bild på våra vänner i Furuviksparken som vi träffade när vi fick en rundvandring bland djuren vid sommaravslutningen med vår samverkanspartner FindIT. Med det önskar jag alla en fantastisk sommar!

Partner

Intressenter och finansiärer