Så är de sista företagsbesöken gjorda inför semestrarna. Tre företag som genomgått Produktionslyftets 18-månadersresa är avslutade med gott resultat och inledande kontakter har tagits med två nya intresserade företag som jag får förmånen att jobba med i höst. Försommaren har också bestått av att skapa kontakter för samverkan i vår strävan att stötta de små och medelstora företagen i vår region med utveckling samt att informera företagen om de möjligheter som finns.

Vad gäller digitalisering så samverkar vi med FindIT och Fiber Optic Valley där de erbjuder stöd för digitaliseringsaktiviteter via Kickstart Go. Ett antal företag är nu igång med genomförande och andra med ansökningsprocess. I övrigt har de sista veckorna bestått av handledning av examensarbeten på högskolan i Gävle, som handlat om förändringsarbete i små företag och om utformning av effektiva verksamheter – alltid lika kul att få ta del av studenternas kreativitet!

Nu ser jag fram emot semester men även emot hösten som kommer att bli full av intressanta möten och aktiviteter. Jag avslutar ”terminen” med en bild på våra vänner i Furuviksparken som vi träffade när vi fick en rundvandring bland djuren vid sommaravslutningen med vår samverkanspartner FindIT. Med det önskar jag alla en fantastisk sommar!

Inom Produktionslyftet vill vi tro att vi har en balanserad syn på digitalisering. Vår tro är också att för att utnyttja de verkliga fördelar som digitaliseringen erbjuder krävs en väletablerad grundstruktur; har du inte kontroll över dina processer så finns det förmodligen inte mycket att hämta för dig inom digitalisering. Det gäller att börja i rätt ände.

För de företag som har arbetat med sina verksamhetsprocesser och produktionssystem finns det dock all anledning att titta på nästa steg, det vill säga digitalisering. Här har också Produktionslyftet en utmaning och ett arbete att göra. Vår tanke är att erbjuda en möjlighet till ett nästa, konkret digitaliseringssteg – inom exempelvis datainfrastruktur, datasäkerhet, principer för automation eller visualisering av information – genom att addera digitaliseringsbyggstenar till vår metodik.

Vi söker därför tidigare Produktionslyftsföretag som kan och vill medverka till att utveckla dessa. Ni drar nytta av den digitaliseringskunskap vi hittills har byggt upp inom exempelvis Digilyftet och vi använder er erfarenhet för att företagsanpassa upplägget. Ett vinna/vinna-koncept helt enkelt. Intresserad? Skicka gärna ett mejl till mig för en förutsättningslös diskussion!

Den 23 maj genomfördes en inspirationskväll i Sundsvall – Thinking Future – kring produktion, digitalisering och framför allt samverkan. Det arrangerades av Handelskammaren Mitt, Bron Innovation, Näringslivsbolaget Sundsvall samt Timrå och Ånge kommun, aktörer som Produktionslyftet gärna arbetar med och försöker stötta i samverkansarbetet efter bästa förmåga. Denna afton hade de samlat en mängd av sina ”kompisar” från bland annat Region Västernorrland, där Produktionslyftet fick tillfälle att berätta om vårt koncept.

Det var en intressant kväll där mycket av samtalet kom att handla om de vita fläckar som finns på Sverigekartan beträffande stöd till utvecklingen av små och medelstora företag, där en av fläckarna är just Sundsvallstrakten. Målsättningen är att få till samverkan mellan de som är intresserade av att skapa något nytt för att ta del av de utvecklingsmedel som finns att tillgå.

Senhöstens arbete resulterade i att Bron Innovation sökte ett Digilyftprojekt som också beviljats med start i höst. Det kommer även pengar från andra aktörer, där exempelvis Höga Kustens Industrigrupp tilldelats EU-medel ur Strukturfondspartnerskapet för mellersta Norrland, närmare bestämt 18 miljoner kronor för stärkt konkurrens- och innovationskraft. Sammantaget fortsätter vi med Näringslivsbolaget och Handelskammaren att titta på utlysningar i Smart industri i regionerna för att skriva ansökningar för relevanta projekt att drivas antingen inom befintliga organisationer eller i någon form av ny konstellation för att stödja små och medelstora företag i den industritäta Sundsvallsregionen.

Det finns således mycket att se fram emot, men det är även bra att slänga en blick i backspegeln. Jag vet inte riktigt själv vår exakta roll – katalysator eller påhejare? – men fröet till mycket av ovanstående såddes i samband med Produktionslyftets seminarium hos Permobil i höstas. Vid besöket hos dem menade bland andra Näringslivsbolagets Urban Jonsson att detta var något fler måste få se. Tack vare det inspirerande besöket hos Permobil etablerade vi en kontakt och därifrån har vi jobbat vidare. Samverkan.

RND-nätverket – Regional Nationell Dialog med fokus på forsknings- och innovationsfrågor – är en fantastisk plattform att verka på och i. Här träffas landets regionalt utvecklingsansvariga tillsammans med Tillväxtverket, Vinnova och Näringsdepartementet med Regeringskansliet, vilka står bakom nätverket.

Medverkar gör också olika institut – det är här Produktionslyftet kommer in – och vid mötet den 12 juni medverkade även IVA med sin satsning Smart industri. RISE deltog liksom ett antal lärosäten, bland andra Mittuniversitetet. Det är en ganska stor sammanslutning som stöttar regionerna i deras tankar kring regional utveckling, där vi informerar och får information från varandra om vad som är på gång.

Senast handlade det mycket om sammanhållningspolitiken, EUs viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt, och planerna framåt. Det rör sig om breda diskussioner kring regionala förutsättningar för utveckling, ett starkt nätverk för både erfarenhetsutbyte och inspiration. Dessutom erbjuder det konkreta kontaktytor åt flera håll; mellan myndigheter och regioner, från regionerna direkt till regeringen, mellan de olika respektive regionerna – en grundförutsättning för samverkan.

En väldigt kul sak häruppe i Övre Norrland var att vi beviljats medel för projektet Produktion 4.0, ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet och IUC Norr. Det kommer att löpa över fyra år, en regional satsning på industriella små och medelstora företag (SMF). Huvudfinansiär är Tillväxtverket oc medfinansiärer är både kommuner och Region Norrbotten och Region Västerbotten. Projektets övergripande målsättning är att stärka konkurrenskraft och ge stöttning i den digitala strukturomvandling till SMF i norra Sverige. Vi ska ge insikt och kunskap om möjligheterna med att arbeta med processer, flöden och digital teknik på ett hållbart sätt.

Yterligare en målsättning i projektet är att etablera en samverkansplattform inom produktion i nära samarbete mellan industri och akademi. Tänken är en samordning både för direkta och konkreta satsningar liksom en kunskapsplattform inom produktionsområdet. Vi ska ha ett första planeringsmöte före semestrarna för att sedan dra igång det verkliga arbetet till hösten. Något att se fram emot!

I övrigt är det en hel del arbete som gäller med olika företagskontakter. Just nu arbetar vi för att attrahera företag att engagera sig i en en projektbaserad kurs inom programmet Teknisk design. Det är sistaårsstudenterna som arbetar med skarpa projekt inom just produktionsutveckling, där vi bland andra ska arbeta med Haparanda Wood Art samt ytterligare 2-3 företag.

Den 24 maj besökte en grupp från Swerea IVF det tidigare Produktionslyftsföretaget Bror Tonsjö. Här fick vi se deras digitaliseringsarbete, väldigt intressant eftersom det är så tydligt förankrat i deras Lean-tänk kring sättet som de tagit sig an utmaningen. De satsar helhjärtat och har även etablerat ett samarbete med Siemens och ÅF om hur de ska koppla upp fabriken med den senaste tekniken. De talade bland annat om vikten att få till ett dynamiskt upplägg där de själva kan driva arbetet vidare med förbättringar när det väl är på banan – återigen känner vi igen Lean-tänket, här fungerar det inte med någon extern konsult utan ägarskap och kunskap ska finnas inom väggarna. Det ska bli spännande att följa dem då de är lite av pionjärer med tanke på företagets storlek.

Utan direkt koppling till Produktionslyftet men väl närliggande område var Fraunhofer-Chalmers Centre's Jubilee Conference den 29 maj. Det är ett samarbete mellan tyska Fraunhofer och svenska Chalmers vilket inte minst de tyska representanterna på plats gärna lyfte fram som ett mycket väl fungerande exempel. Här fanns också representanter från den Tysk-Svenska Handelskammaren som även de tryckte på hur intressant detta samarbete är. Exempel visades från bland andra StoraEnso, NCC och Scania under skickligt modererande av Produktion2030s programchef Cecilia Warrol. Även Sima Valizadeh, Produktion2030s chef för deras testbäddssatsning, var på plats liksom Vinnovas Mikael Hedelind, handläggare för samverkansprogrammen där Produktion2030 fått medel för att ta fram industrinära utbildningar kopplade till programmets projekt. Intressant även att se hur vi kan väva in digitalisering i Produktionslyftets metodik där det finns en hel del att lära av hur de arbetar i Tyskland.

För övrigt har vi den senaste tiden arbetat med att utveckla upplägget för våra Startprogram tillsammans med IUC Syd, IUC Träcentrum och iTid för en än bättre anpassning mot företagen med förstärkt coachning för de företag där en ordinarie resa på 18 månader är för omfattande. Pilotprojektet PILAR inom Robotlyftet är inne i en aktiv fas för att starta arbetet med IUC Sverige som projektledare i samarbete med Automation Region, Robotdalen och Swerea IVF. Det känns inte som att vi behöver gå sysslolösa under dagarna …

För bara ett par år sedan ägnade jag all min kraft åt att försöka övertyga företagen att bli mer Lean. Nu sköljer digitaliseringen över oss på ett sätt som inte går att värja sig mot, det är som ett vattenfall. Alla talar om digitalisering men ganska få vet vad det innebär. I stort sett dagligen får jag frågor på telefon eller vid möten: Vad innebär det här för oss? Hur kan vi undvika strategiska misstag? Det jag lärt mig är att de som varit med i Produktionslyftet har mycket större förståelse för den extremt snabba förändringsprocess som nu är på gång. Den vanligaste frågan är: Var ska vi börja? Min respons brukar vara att fråga om de idag har stabila processer. Fungerar alla maskiner som de ska?

Vet du hur många flygplan som flyger just nu? Det brukar vara mellan 10-15.000 flygplan i luften vid varje enskilt tillfälle, vilket en del företagare ibland svarar rätt på. Vad händer om ett plan ramlar ner? Efter lite diskussioner brukar vi komma överens om det då sker en haveriutredning; samma sak får aldrig hända igen. Hur många haveriutredningar har du gjort på ditt företag? Hur många avvikelser har ni jämfört med hur det borde vara? Hur många haverier har ni?

Det visar sig att företagen dagligen har olika former av haverier som hela tiden stör produktionen. Det blir inte som de tänkt, de kan inte leverera rätt kvalitet i rätt tid till rätt ställe i rätt mängd. Så var ska de då börja arbetet? Med sina processer förstås, underhåll av maskiner och utrustning så att de blir pålitliga, 5S i hela företaget, städa och gör rent. Om fabriken inte fungerar som det är tänkt idag så ska du inte ens tänka på digitalisering!

På Chalmers har i dagarna ett nytt laboratorium etablerats, Stena Industry Innovation Lab, med våra främsta utbildare och professorer som föreståndare, exempelvis Johan Stahre och Åsa Fast-Berglund. Det är en enorm resurs som alstrar erfarenhet och kunskap till digitaliseringsarbetet. På Chalmers Professional Education har vi med våra främsta lärare också tagit fram en kurs på 7,5 högskolepoäng, där bland andra Johan och Åsa föreläser, som just handlar om digitalisering och underhåll i kombination. Så mitt svar är: Börja där!

I förra veckan deltog jag vid Klusterkonferensen i Katrineholm den 23-24 maj, en konferens med stort fokus på forskning och utveckling runt produktion. Det finns en tydlig koppling till FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, där jag är ordförande i programrådet för Hållbar produktion. Konferensen samlade cirka 160 deltagare från akademi, institut och stora företaget – men dessvärre alltför få deltagare från små och medelstora företag, SMF. Vi diskuterade mycket kring detta och hur vi kan få fler SMF att engagera sig kring forskning för produktionsutveckling.

FKG – Fordonskomponentgruppen – gör att mycket bra jobb inom detta område men inser att de SMF som levererar till våra stora OEM-företag har väldigt mycket att göra i högkonjunkturen. Det är många som inte ser sig ha någon möjlighet att delta i forskningsprogram och det är dessutom många som inte ens känner till de möjligheter som finns. Oavsett konjunktur så känns det inte som att det finns ett tillräckligt engagemang för att ta tag i dessa framgångsfrågor.

I Katrineholm var det ett 50-tal olika projektpresentationer, mycket kring digitalisering naturligtvis men även inom områden som robotik, logistik, testbäddar och kvalitetssäkring – allt som har med produktion att göra och i hög grad frågor som också berör våra SMF. Det är en målgrupp där också Produktionslyftet har sitt fokus, där vi nu bland annat försöker koppla till olika digitaliseringssatsningar med tentakler också mot robotisering, automation och andra projekt.

Jag hade förmånen att få inleda de båda konferensdagarna och även summera och sammanfatta det hela. En tanke som slagit mig i samband med detta är att det egentligen skulle behövas ett helhetsgrepp över hela produktionsområdet. Hur kan vi koppla SMF till de FoU-projekt som möter just deras specifika behov? De varken kan eller ska vara med på allt, bara inom de väldefinierade områden där de stora behoven finns. Vem kan hjälpa eller lotsa företagen i denna utbudsdjungel?

Produktionslyftets Lean-coacher som är ute på företagen känner dem och deras förutsättningar förmodligen bättre än någon annan. Skulle de kunna ta en lite bredare roll? Skulle de kunna identifiera behovet av produktionsutveckling och sedan koppla SMF till olika forskningsprogram, in i klusterverksamheter eller till institut och akademi? Det skulle kunna vara en möjlighet för företagen att inte bara utveckla en smart Lean-verksamhet med effektiv produktion, utan även se och identifiera olika framtidsutmaningar vilket jag tror skulle kunna vara till stor nytta!

Väldigt inspirerande även för Produktionslyftsintresserade personer att delta vid Lean Forum Byggs årsmöte hos NCC i Solna igår. Det finns många kopplingar mellan Produktionslyftet och Lean Forum Bygg, där vårt gemensamma fokus kring Lean bara är en – om än ganska avgörande – del. Ordförande Helena Lidelöw från Lindbäcks Bygg berättade för 25-talet deltagare om föreningens positiva utveckling kring medlemmar, partnerföretag och en stabil ekonomi. Hon kunde också konstatera att de arrangemang som frukostmöten och seminarier som genomförts tagits emot över förväntan och att det är aktiviteter som de kommer att försöka bredda.

Kajsa Simu är Lean Manager på NCC och forskare på Luleå tekniska universitet. Hon var även engagerad i NCCs Lean-resa med Produktionslyftet och vi har fortsatt kontakt, bland annat genom ett gemensamt engagemang i ett planerat byggprogram. Kajsa är dessutom projektledare för projektet VALLACoach där de delvis inspirerats av Produktionslyftets upplägg kring coachning, men här anpassat helt efter byggbranschens förutsättningar.

Avslutningsvis berättade Flexators VD Ola Adolfsson om deras imponerande Lean-resa som verkligen lyfter vikten av uthållighet. Detta nuvarande Produktionslyftsföretag har arbetat i många år med olika Lean-initiativ men nu känner de att alla pusselbitar är på plats – läs gärna artikeln om Flexator här. Efter avslutande mingel kan vi konstatera att det är en mycket aktiv förening som utgör en naturlig samlingsplats för byggsektorn kring Lean och Lean Construction.

Darwin sa något i stil med att det inte är den mest intelligenta som vinner, vilket jag tycker känns rätt skönt. Inte heller den starkaste, vilket också känns bra, utan den som är mest responsiv inför förändringar. Det är den som vinner. Det är alltså vår förmåga till anpassning när världen runt omkring oss förändras som avgör både människors och företags framgång. Detta är vad Produktionslyftet arbetar med.

Det hjälper dock inte om en chef eller VD vill eller har förmåga om inte medarbetarna är med. Det gäller att bygga ett företag som agerar som ett sillstim snarare än som akvariefiskar. Förr i tiden planerade och producerade företagen sina produkter och tjänster som sedan säljarna åkte ut och sålde. Den tiden är förbi. Idag är det kunderna som är produktionsplanerare, det är kunden som är King.

I den digitaliserade världen så har kunderna produkter och tjänster bara en knapptryckning bort med leverantörer över hela världen och leveranser inom några dagar – rätt ner i brevlådan eller inboxen. Vilka är det då som vinner? De som kan leverera rätt kvalitet, rätt mängd, i rätt tid och till rätt ställe – med snabbast respons.

Så vad är det då som oftast saknas för att vara eller bli den leverantören? Ledarskap för förändring, förmågan att få människorna runtom med sig. Företag som har vinst som första prioritering vinner inte. Det är företagen som har de nöjda kunderna som vinner.

Partner

Intressenter och finansiärer