Ett stort fokus inom Produktionslyftet har den senaste tiden legat på den åttonde omgången av vår coachkurs som startade i början av november. Det har inneburit ett stort arbete med att ställa om den för distansgenomförande, men intresset har varit fortsatt starkt. Vi har redan inlett samtal om nästa omgång, förmodligen under första kvartalet 2021, förmodligen också den på distans. Precis som tidigare följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer strikt.

Nu har vintern kommit men det är främst corona som håller oss i ett stabilt grepp. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med fokus på kompetensutveckling men med lite nya infallsvinklar. Vi har utvecklat ett nytt koncept med regelbundna coachträffar förutom de pulsmöten vi har varannan vecka. Det är ett forum för erfarenhetsutbyte samt metod- och kompetensutveckling där vi också kopplar till relevanta forskargrupper inom Produktion2030 för att ytterligare utveckla coachningsarbetet. Det ger oss också en möjlighet att introducera metodiknyheter betydligt mer frekvent än tidigare.

Idag inleder Lean Forum sin årliga konferens och det är glädjande att inte färre än tre företag som genomgått Produktionslyftet är med för att inspirera andra företag. Dörr och Portbolaget visar på många exempel på positiva effekter gällande bland annat ledtid, produktivitet och arbetsmiljö. Abetong berättar om Lean-ledarskap för en lönsam och säker arbetsmiljö i byggsektorn, medan DeltaNordic Sweden AB är en av finalisterna till Svenska Leanpriset. Dessutom deltar Produktionslyftets Carl Wänström från Chalmers med en föreläsning kring ”Hur når produktionen sin fulla potential?”.

Glädjande är också att vi kommit igång med våra digitala inspirationsseminarier, där det inledande seminariet ”Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse” lockade nästan 150 deltagare! Kommande seminarier handlar om ”Att få medarbetarnas engagemang” samt ”Att leda för digital utveckling”. Intresserad av att veta mer? Läs mer här!

Tillsammans … Det kanske är lite av dagens nyckelord. Vi kör nu igång med våra digitala inspirationsseminarier där det första genomförs nästa vecka och det är otroligt glädjande med det stora intresset. Till seminariet den 9 oktober har vi 50 anmälda och de följande fyller på. En anledning till det stora intresset är att vi samdrar och samarbetar tillsammans på ett så bra sätt i de olika regionerna – från regionledare, enskilda coacher, IF Metall och Teknikföretagen. Det ger helt enkelt resultat när vi jobbar tillsammans. Det gäller även våra Startprogram där det i stort sett är fullbokat tack vare det stor inflödet.

Det gemensamma engagemanget mellan företag, regionledningar och andra intressenter behövs, kanske mer än någonsin med tanke på återstarten inför framtiden. Igår genomförde vi konferensen Produktionsklustret – digitalt naturligtvis – med ledande personer från såväl Scania, Volvo och Fordonskomponentgruppen. Ambitionen är att 25 procent av minskningen av våra utsläpp ska komma från leverantörsleden, vilket ställer helt nya krav. Det kräver en nyorientering från företagen, i deras sätt att arbeta, kring effektivisering och hur de ska förhålla sig till nya material och produktionsmetoder. Lars-Henrik Jörnving från Scania, även medlem av Produktionslyftets styrelse, framhöll att detta är något vi måste göra tillsammans med leverantörerna och lyfte Produktionslyftet som en väg för dem att komma upp på banan och hänga med i utvecklingen. Med våra starka regionala partner är detta en tydlig utmaning att arbeta vidare med. Tillsammans.

Trots alla restriktioner och begränsningar så bubblar det ordentligt under ytan, både bland företagen och våra samverkanspartner – och naturligtvis också inom Produktionslyftet. Nya utmaningar leder till nya lösningar som både inspirerar till och initierar nya former av aktiviteter.

Vi genomför under hösten ett antal digitala inspirationsseminarier – Att bygga en företagskultur som bejakar förändring, förbättring och förnyelse (201009)/Att få medarbetarnas engagemang (201105)/ Att få medarbetarnas engagemang (201106)/Att leda för digital utveckling (201209)/Att leda för digital utveckling (201211) – som till skillnad från våra traditionella seminarier tack vare formatet blir nationella arrangemang. En utveckling av detta är att vi följer upp med regionala gruppdiskussioner.

Höstens Startprogram har också fått en rivstart med ett stort intresse från företagens sida. Responsen från deltagarna har varit positiv med återkoppling kring den nytta medverkan ger för företagen. Det här är ett arbete som kommer att pågå under hela hösten med ett 15-tal program igång. Med tanke på tidigare erfarenheter är vi förhoppningsfulla inför möjligheten att flera av dessa företag kommer att gå vidare i ett 18-månaders Utvecklingsprogram, där flera redan valt den vägen och gör detta som en integrerad del i Utvecklingsprogrammet. Vi ser verkligen fram emot en höst med mycket aktiviteter och regionala diskussioner kring utvecklingen framåt – trots corona!

Med perspektivet utvecklingen framåt tittar vi även på hur vi kan fånga upp fler möjligheter till förbättring och förnyelse för att hitta olika sätt att utveckla vår metodik. Vi samverkar med andra aktörer som arbetar mycket med innovation, bland annat inom RISE, för att se hur vi kan stärka vårt upplägg genom att fånga olika bitar från dem. Vi har också ett forskningsprojekt med RISE och LTUs Anna Öhrwall Rönnbäck med kollegor kring Produktionsinnovation, där det finns mycket spännande att hämta. LTU genomför också digitala teknikworkshoppar på temat inom Produktion2030, nästa är den 4 november (läs mer här).

Just innovationsledning och tänket bakom är mycket intressant. Jag hade förmånen att delta i en kurs kring detta med en mycket inspirerande Anders Wikström från RISE. Som jag ser det ligger det vi gör inom Produktionslyftet väl i linje med den standard som finns inom området, grunden är densamma. Det finns absolut delar som kan förstärkas, men det är inte så att det rör sig om något väsensskilt. Produktionslyftet lägger en bra grund för innovationsledning. Detta spåret ser jag fram emot att vi arbetar vidare med, tillsammans med dem som är riktigt vassa på innovationsledning.

PS. De digitala teknikworkshopparna erbjuder många möjligheter till inspiration inom ämnen som berör de flesta företag – här kan du läsa mer om hela utbudet!

Produktionslyftets devis är ”kraft att förändra”, det vill säga både förbättra och förnya. Det har blivit allt tydligare att denna speglar vad som är det allra viktigaste i arbetet med Produktionslyftet. Vi har länge lyft fram begreppet Lean och vi fortsätter använda Lean, men kanske mer som redskap med ett antal nyttiga verktyg och principer som driver förbättring och förnyelse.

Produktionslyftet är och ska alltså vara en kraft för förbättring och förnyelse. Det handlar om förmåga att driva förändring, men minst lika mycket om viljan att göra det, om företagskulturen. Produktionslyftets metodik utvecklas ständigt och nu har nyckelelementen lyfts fram ännu tydligare: Kraft att förändra.

Under hösten arrangerar vi tre seminarier på distans där vart och ett genomförs två gånger. Förhoppningen är att ge deltagarna inspiration till ökad förändringskraft; företagskultur, medarbetarengagemang och ledarskap. Ständig förändring är ju det nya normala och vi hoppas inspirera företagen till reflektion och proaktivitet. Det gäller att inte bara acceptera förändring, vi måste hitta arbetssätt där flexibilitet och utveckling är naturligt och smidigt, rent av kul. Framför allt behöver vi styra förändringar mot förbättring för alla företagens intressenter och se till att de leder till en framtid vi vill ha!

Så är vi tillbaka en sommar senare till en vardag som ser ganska annorlunda ut jämfört med för ett år sedan. Vi måste ständigt balansera mellan två tankar i vårt coachningsarbete; vi kan inte tro att allt är som vanligt och bortse från covid-19-situationen – på arbetsplatsen, hos företagen, i landets olika regioner – samtidigt som vi inte får bli så passiva så att nödvändig utveckling och insats inte alls blir av. Vi måste helt enkelt på ett innovativt sätt kombinera riskmedvetenhet med annorlunda lösningar och arbetssätt för att åstadkomma framdrift i företagens utvecklingsarbete så långt som säkerheten tillåter.

Förutom att vara Produktionslyftets som coachsamordnare är jag också ute på fältet som aktiv coach i ett antal företag. I veckan var jag och en coachkollega hos företaget Svegro vid starten av deras pilotområde. Det är ett spännande företag som levererar färska ekologiska örter och sallat till dagligvaruhandel och restauranger, det vill säga ett bevis på att Produktionslyftets metodik och erbjudande fungerar i många typer av företag och verksamheter. Normalagendan för denna dag innehåller flödessimulering med Lean-spel där deltagarna flyttar produkter sinsemellan i en produktionsprocess. Med ”säkerhetsögon” och riskanalys såg vi en viss risk när vi hanterade materialet – Legobitarna – med händerna mellan oss i gruppen. Lösningen vi tog till var att genomföra simuleringsomgångarna med skyddshandskar på. Dessutom beaktade vi hållbarhetsperspektivet genom att använda samma handskar i alla fem omgångar, men med noggrann spritning mellan omgångarna.

Mitt i en av omgångarna gick brandlarmet för en oanmäld utrymningsövning av cirka 80 medarbetare och två Lean-coacher utspridda över 50 000 kvadratmeter. Övningen med återsamling och sedvanlig avbockning gick väldigt bra och visade även den vikten av standardiserade arbetssätt och rutiner för viktiga uppgifter. Därefter kunde Lean-simuleringen och dagen i övrigt slutföras och vi kände att vi med anpassningar till rådande situation och hänsyn till myndigheternas uppmaningar om försiktighet även lyckats med att uppnå syftet att genomföra denna efterlängtade kick-off.

Kraft att förändra – det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke … Det har varit en turbulent vår på många sätt. Samtidigt som spelplanen kraftigt har förändrats för marknader, företag och medarbetare har det om möjligt blivit än mer tydligt hur viktigt det är att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Detta inte minst för att kunna hantera omställningar, vara flexibel och ta vara på nya möjligheter som uppstår. Det blir också allt mer påtagligt att företag idag står inför utmaningen att skapa arbetsplatser som är å ena sidan mer produktiva, flexibla och innovativa men å andra sidan samtidigt också mer hälsosamma.

I Produktionslyftet och våra program är vi vana att hantera det sistnämnda då vi tillsammans med våra intressenter Teknikföretagen och IF Metall sedan starten haft målsättningen att främja såväl goda prestationer som goda arbetsförhållanden. I praktiken vill vi bidra till att deltagande företag utvecklar sin egen förmåga att ständigt förnya och förbättra genom att ta vara på och utveckla medarbetarna – verksamhetens viktigaste resurs – och skapa arbetsformer som realiserar detta i praktiken. Kraften blir enorm då alla medarbetare aktivt bidrar till verksamhetens utveckling.

Vi har också under min kollega Kalle Perssons ledning börjat genomföra webbinarier tillsammans med coacherna kring nya och befintliga inslag i vår metodik. Det sistnämnda ser vi stor potential i att utveckla ytterligare och insikten så här långt är att det med relativt enkla medel går att åstadkomma en hel del. Inom ramen för metodikutvecklingsarbetet har vi den sista tiden även arbetat med att förstärka digitaliseringsperspektivet i vårt Utvecklingsprogram samt i det enskilda Startprogrammet. Samtidigt som digitaliseringsperspektivet förstärkts fortsätter vi att lyfta fram vår devis ”Kraft att förändra” som en central del av Produktionslyftet, där digitaliseringsaspekten utgör en väsentlig del.

Denna vår har vi dessutom accelererat vårt eget utvecklingsarbete inom Produktionslyftet. Potentialen är enorm och vi kommer exempelvis parallellt med att utvecklingen av vår metodik fortgår också utveckla vår process för metodikutveckling. Detta arbete är viktigt på lång sikt och såklart jättekul, inte minst genom att vi tack vare vår finansiering från Produktion2030 nu kan involvera coacherna ute i landet i utvecklingsarbetet och fånga deras erfarenheter i större utsträckning. Både inom Produktionslyftet och i arbetet med företagen utvecklar vi förändringsförmåga och förändringsvilja. När medverkande företag kommer en bit in i sin resa är det inte ovanligt att vi som agerar coacher får höra att deltagarna upplever potentialen som nästan överväldigande. Jag kan känna igen mig i den känslan – och den är fantastisk!

Äntligen börjar det hända lite saker, det känns lite som ett trendbrott i dessa coronatider. Vi har precis tagit beslut om att dra igång vår 18-månadersresa med fyra nya företag under den närmaste tiden. Själv har jag arbetat med att tillsätta Produktionslyftets coacher och parat samman företagens olika behov med respektive coachexpertis. Det känns både spännande och kul att få komma igång igen efter en period med väldigt få nystarter. Är det början på vändningen vi ser?

Vi ska inom kort också genomföra vårt andra coachträningstillfälle enligt vår nya distansmetodik. Här överför och diskuterar vi ny information och kunskap kopplat till Produktionslyftets metodik till och med våra våra coacher genom distansträffar, något som förmodligen kommer att bli ett regelbundet inslag även framöver. Detta koncept, att ”ses” och prata under lite längre stunder jämfört med våra återkommande pulsmöten, innebär en mer kontinuerlig informations- och kompetensutvecklingskanal. Den första träffen var riktigt lyckad och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen.

Utanför Produktionslyftet fokuserar jag på arbetet i Flaggskeppsfabriken med representanter från de sex deltagande företagen: Volvo Construction Equipment (Braås), Sandvik Coromant (Gimo), Scania (Södertälje), SKF (Göteborg), SCA (Östrand) och AstraZeneca (Södertälje) – några av representanterna ser ni på bilden från vår workshop hos Sandvik Coromant. Vi har den senaste tiden behövt omplanera en del på grund av corona, men i de regelbundna avstämningarna vi har med deltagarna har vi hittat en ny och viktig möjlighet. Tanken är att vi faktiskt kan studera företagens akuta agerande när krisen slog till i mars, där flera av dem vittnar om bra och smarta åtgärder som genomförts med kort varsel för att hantera situationen. Det finns mycket att lära av detta och det är en möjlighet vi inte tänker missa!

Vi har sedan några veckor tillbaka dragit igång en hel del spännande initiativ för att inom Produktionslyftet kunna erbjuda fortsatt bra utbildning och coachning men då i högre grad på distans. Det finns flera olika verktyg som vi provar, typ Teams och Zoom, med en hög grad av deltagarinvolvering med mindre ”breakout rooms” och konkluderande diskussioner. Det tar lite tid att vänja sig, det ska erkännas, och ibland är tekniken inte med oss helt men det blir allt bättre och bättre.

Ett exempel på våra utvecklade erbjudanden är det nyligen beviljade enskilda Startprogrammet med ett tydligt inslag av digitalisering. Detta kommer att kunna genomföras både genom fysiska möten och på distans. Ett annat exempel är den pågående kursen i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng som genomförs i Jönköping. Här har två av de planerade fem träffarna genomförts på distans.

En stor förändring vid övergången till distansmöten är att det oftast krävs kortare och fler möten jämfört med de fysiska träffarna. Det är en av de lärdomar vi har att ta med oss för framtiden och som vi givetvis kommer att kunna dra nytta av även när Covid-19 förhoppningsvis är över. Förutom att fortsätta hitta nya och kreativa lösningar så gäller det nu att vi alla fortsätter att bidra till att hålla smittspridningen nere genom att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Ta hand om er därute!

Tillväxtverket har via Robotlyftet bett IUC-bolagen att kontakta små och medelstora företag för att dels höra efter hur det går för dem med tanke på dagens situation, men framförallt hur de ser framåt och vilka behov de ser sig ha. Givetvis är det för många en tung period men det finns också olika stadier av kris. Först infinner sig akutläget, företaget blöder och då är det bara tryckförband som krävs. Sedan fortsätter förstås krisen men de börjar få mer kontroll över läget.

I ett nästa steg kan företagen börja titta framåt, vilket också många av dem gör. Vad kan de göra och hur ska de rusta för framtiden? Det finns Produktionslyftsföretag som faktiskt ökat intensiteten i arbetet; det går trots krisen inte dåligt för alla men framförallt finns det en vilja att satsa framåt. Företagen ser ett tydligt behov av två saker: Kompetensutveckling och produktionseffektivisering.

De inser vikten av att bli mer effektiva, vilket arbetet med Produktionslyftet i slutänden leder till. De ser också behovet av en hållbar industri, vilket på sitt sätt är en positiv utkomst av Covid-19. Utvecklingen drivs i en snabbare takt, mycket med avstamp i digitaliseringen som vi fokuserat extra på inom ramen för Kickstart sedan 2018. Det var inte självklart i början men nu har polletten trillat ner och vi ser ett ökat intresse att delta i Produktionslyftets Startprogram med fokus på digitalisering.

Effektivisering, digitalisering och stabila processer för en hållbar industri – allt hänger ihop. Nu gäller det att tydliggöra vårt erbjudande om stöd i omställningsprocessen, inte bara diskutera akutåtgärder. För många finns det en möjlighet att börja ställa om till framtidens industri, en omställning som krävs för att möta marknad och behov framöver. Och satsningen framåt stavas hållbar industri.

Partner

Intressenter och finansiärer